Hà Viết Blog
Data & Cuộc sống
Aug
11

Tối ưu hoá danh sách 360 Reviewer bằng dữ liệu (phần 2)

13 min read
Aug
07

Tối ưu hoá danh sách 360 Reviewer bằng dữ liệu (phần 1)

11 min read
Mar
19

Kỷ niệm hai năm ở Shopify

7 min read
Feb
24

Trở về căn bản

3 min read
Feb
03

Why my numbers don’t match!? A step-by-step guide to uncover

3 min read